För 23 år sedan gjorde jag ett projektarbete i metod på psykologiska institutionen Göteborgs Universitet om inställningen mellan arbetslösa och de som arbetar.

Texten under är det som jag skrev för 23 år sedan.

”Arbetslöshetssiffrorna har ökat konstant de senaste åren och även om man kan ana så kan man ännu inte se hela bilden av alla negativa effekter både ekonomiskt och socialt som kan ha drabbat den arbetslöses livssituation i samhället. Även den som har ett arbete kan förmodligen känna oro över att eventuellt förlora arbetet och hamna i en arbetslös dilemma. I mitt projektarbete har jag konstruerat en test som avser att mäta individers inställning till arbetslösas situation. Med avseende på en arbetslös livssituation var jag intresserad av att avgöra om det förelog en skillnad mellan arbetande och arbetslösas inställning till arbetslöshet.

Metod

De tillfrågade var 14 individer jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Testet innefattade 7 arbetslösa och 7 med arbete i åldrarna mellan 23 och 52 år. Medelåldern för de arbetslösa var 38 år och för de med arbete 41 år. Könsfördelningen var när det gäller kvinnorna 5 med arbete och 2 utan arbete och vad det gällde männen så var det 2 med arbete och 5 utan arbete. Således övervägande arbetslösa män i testet.

De som var arbetslösa hade i genomsnitt varit arbetslösa i 9.6 månader. Alla med arbete förutom en man (52 år) hade vid någon tidpunkt i livet varit arbetslös i kortare perioder.

Som undersökningsinstrument har jag konstruerat en enkätundersökning med intervallskala typ där försökspersonen får svara instämmer – instämmer ej. Försökspersoner har jag plockat bland kurskamrater, vänner och bekanta. Det uppstod lite problem med en av försökspersonerna när vederbörande ville formulera om frågeställningarna och lägga till en kolumn med vet ej.

Resultat

Efter att ha samlat ihop datan delade jag upp svaren mellan arbetslösa och de med arbete. Därefter summerade jag ihop resultaten från respektive grupp beräknande medelvärdet och standardavvikelse.  Medelvärdet och standardavvikelsen var för de med arbete M 13.3  S 0.76 och för de arbetslösa M 13.6  S 0.53. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena.

Vidare gjorde jag jag ett t-test där värdet fann sig vara 0.83. Jag fann att det kritiska värdet i kolumn 90% vid fg =12 var 1.78.

Då 0.83 <1.78 så var det ingen signifikant skillnad mellan hypoteserna.

För att testa reliabiliteten i testet använde jag mig av homogenitetsmetoden där det visade sig att skattningen av reliabiliteten för hela testet var rxx=0.31

Diskussion

Jag har testat hypoteserna om det fanns någon skillnad  mellan arbetande och arbetslösas inställning till en arbetslös livssitution och det framgick av testet att det inte förelåg någon större skillnad i inställningen. Nu rörde sig testet om 14 tillfrågade och kan inte representera en större population. Skulle enkäten skickas hem till försökspersonerna så de i lugn och ro kunde ventilera sina inställningar så kanske resultatet skulle se annat ut. En intressant reflektion i testet var angående frågan ”om försökspersonen kunde tänka sig att välja en partner som var långtidsarbetslös”. Det visade sig att samtliga män inte hade något emot det emedans kvinnorna ej skulle välja en långtidsarbetslös partner. En intressant aspekt vore att se var försökspersonerna står politiskt med tanke på nuvarande regerings inställning och åtgärder beträffande de arbetslösas agitation som för många individer innebär ekonomisk katastrof och social förändring som i förlängningen kan bli permanent för många. Föreligger det skillnader i inställningen till arbetslösas livssituation mellan moderater och socialdemokrater? Vore intressant att testa!

Om jag skulle göra om testet så kunde frågorna eventuellt förändras och urvalet av försökspersoner göras mer omsorgsfullt samt att enkäten skulle skickas hem till vederbörande även om det förelåg risk för bortfall”

Så här såg testen ut för 23 år sedan.

1mars080

1mars081